Báo Tổ Quốc: Kế hoạch hoạt động phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019 - VungTausdotcom

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Báo Tổ Quốc: Kế hoạch hoạt động phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ra Quyết định số 3014/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch hoạt động phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' của tỉnh năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tổ Quốc, nguồn bài: http://toquoc.vn/ke-hoach-hoat-dong-phong-trao-toan-dan-doan-ket-xay-dung-doi-song-van-hoa-tinh-ba-ria-vung-tau-nam-2019-2018111210325215.htm

(Ảnh minh họa/Nguồn: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Việc triển khai kế hoạch nhằm tiếp tục giữ vững, phát huy những thành tích đạt được trong quá trình tổ chức thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn tỉnh. Gắn thực hiện Phong trào với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2015-2020. Nâng cao chất lượng hoạt động Phong trào TDĐKXDĐSVH, nhân rộng các mô hình “Gia đình văn hóa”, “Ấp, khu phố văn hóa”; “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

Nội dung thực hiện bao gồm: triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh; thực hiện 05 nội dung (Đoàn kết giúp nhau “xóa đói, giảm nghèo”; Thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; Xây dựng môi trường văn hóa; Xây dựng các thiết chế văn hóa – thể thao; Xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh); 07 phong trào (Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”; “Thôn, ấp, khu phố văn hóa”; Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phong trào học tập, lao động sáng tạo; Phong trào xây dựng gương “người tốt, việc tốt”).

Hằng Đinh

Tìm kiếm:✨

  • Văn hóa, Toàn dân đoàn kết, Phong trào, Xây dựng, Văn bản, Bà Rịa – Vũng Tàu, Triển khai, Khu phố văn hóa, Đoàn kết, NÔNG THÔN MỚI, Phong trào TDĐKXDĐSVH, UBND Tỉnh, Hằng Đinh, Bác Hồ vĩ đại, Lao động sáng tạo, An ninh Quốc phòng, Xóa đói, Phong trào học tập, Rèn luyện thân thể, Việc tốt, Văn minh đô thị, Kỷ cương, Hộ nghèo, Bác hồ, Toàn dân, Đảng bộ, Đại hội

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages